Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

1.1.  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:“GDPR“) je společnost MamoNa, s.r.o., se sídlem Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČ: 08557624, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 44581 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „správce“).

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou: Adresa sídla obchodní společnosti za účelem doručování písemností či kontaktní email: info@latkyzkydlinky.cz.

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.  Správce zpracovává osobní údaje, které mu byli poskytnuty kupujícím, nebo které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího.

1.5.  Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

1.6.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR, dále souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

1.7.  Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Dalším účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

1.8. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, kdy s takovýmto zpracováním kupující poskytuje výslovný souhlas.

1.9.  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu  práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

1.10. Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 20 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

1.11. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

1.12. Příjemci osobních údajů jsou osoby, které se podílejí na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě smlouvy, dále osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, dále osoby zajišťující marketingové služby a dále účetní.

1.13. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

1.14. Práva kupujícího, plynoucí z podmínek GDPR:

       1.14.1.  Právo na přístup ke svým osobním údajům;

       1.14.2.  Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;

       1.14.3.  Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

       1.14.4. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

       1.14.5.  Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;

       1.14.6.  Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v odst. 9.2. těchto podmínek;

       1.14.7.  Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.15. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

1.16. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, zabezpečení heslem.

1.17. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

1.18. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

1.19. S těmito podmínkami kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

1.20.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň tuto zašle i kupujícímu na emailovou adresu, kterou kupující správci poskytl.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.9.2019

 

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet